Algemene voorwaarden

Download als PDF

Nu Van Werk Naar Werk BV is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; Nu Van Werk Naar Werk BV statutair gevestigd te Badhoevedorp ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer in oprichting 66573300, alsmede werknemers van Nu Van Werk Naar Werk BV.

Diensten en adviezen
Alle diensten en adviezen die door nu van werk naar werk in opdracht van een opdrachtgever ten behoeve van die opdrachtgever of een door hem aangewezen derde worden verricht.

Opdrachtgever
De natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon, waarmee Nu Van Werk Naar Werk BV onderhandelt over het sluiten van een overeenkomst, dan wel waarmee Nu Van Werk Naar Werk BV een overeenkomst heeft gesloten.

Partijen
Nu Van Werk Naar Werk BV en opdrachtgever gezamenlijk.

Overeenkomst voor re-integratie trajecten en onderzoek naar overname arbeidscontracten
Het contract waarin de afspraken voor re-integratietrajecten zijn vastgelegd, waarmee opdrachtgever voldoet aan de wettelijke eisen.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Nu Van Werk Naar Werk BV en opdrachtgever ter zake het verrichten van diensten en het geven van adviezen. De overeenkomst komt tot stand door het geven van opdracht middels een re-integratietraject en daarbij een keuze te maken voor ofwel een verrichting ofwel een akkoord op een offerte telefonisch of per e-mail.

A. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract en op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Nu Van Werk Naar Werk BV en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts)handelingen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn eerst geldig na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Nu Van Werk Naar Werk BV. In geval van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Nu Van Werk Naar Werk BV bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze algemene voorwaarden tenzij zij hun eigen algemene voorwaarden zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Nu Van Werk Naar Werk BV en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen Versie 1.1 15-02-2019 te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 6. Nu Van Werk Naar Werk BV is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Nu Van Werk Naar Werk BV publiceert haar actuele algemene voorwaarden op de website.
 7. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Nu Van Werk Naar Werk BV is een overeenkomst van opdracht. Nu Van Werk Naar Werk BV heeft daarbij een inspanningsverplichting.
 8. Nu Van Werk Naar Werk BV offreert verrichtingen- offerte- voorstellen via mail. De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever akkoord heeft gegeven via mail, waarbij de actuele prijs is genoemd.
 9. Nu Van Werk Naar Werk BV kan de overeenkomst te allen tijde onmiddellijk of tussentijds opzeggen indien het vertrouwen tussen opdrachtgever en haar is geschonden. Op de rechtsverhouding zijn de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk niet van toepassing.

B. Aanbiedingen en offertes

 1. Offertes van Nu Van Werk Naar Werk BV zijn geldig gedurende 14 dagen tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere aanvaardingstermijn is opgenomen. Een overeenkomst komt tot stand na rechtsgeldige ondertekening door beide partijen van een overeenkomst of middels een voorstel van Nu Van Werk Naar Werk BV via mail, waarop opdrachtgever via mail positief reageert.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder vaststellingsovereenkomst- contract overname- transitievergoeding en administratiekosten.
 3. Indien na het moment van aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of verhoogd, worden deze aan de opdrachtgever doorberekend.
 4. Wijzigingen dienen tussen Nu Van Werk Naar Werk BV en de wederpartij te worden overeengekomen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, dan is Nu Van Werk Naar Werk BV gerechtigd om de overeenkomst tussentijds te beëindigen tenzij zulks in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.
 5. Afspraken die geen betrekking hebben op een individuele werknemer dienen uiterlijk zeven werkdagen voor het afgesproken tijdstip te worden geannuleerd. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient (ongeacht de datum van hersteld melding) uiterlijk vijf werkdagen voor het afgesproken tijdstip te geschieden door opdrachtgever. Het niet reageren of het niet verschijnen van de werknemer komt in ieder geval voor risico van de opdrachtgever.

C. Rechten en verplichtingen Nu Van Werk Naar Werk BV

 1. Nu Van Werk Naar Werk BV zal de te verrichten diensten en werkzaamheden naar beste inzicht, kunnen en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Nu Van Werk Naar Werk BV is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Tenzij de opdrachtgever met de ingeschakelde derde een nieuwe overeenkomst aangaat, blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 3. Nu Van Werk Naar Werk BV is gerechtigd werknemers die de normale omgangs- en fatsoensnormen niet in acht nemen, middels gemotiveerde kennisgeving aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling, uit te sluiten van dienstverlening, zonder dat deze uitsluiting aanleiding geeft tot aanpassing van de door de opdrachtgever aan Nu Van Werk Naar Werk BV verschuldigde vergoeding. Nu Van Werk Naar Werk BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die ten gevolge van de uitsluiting voor de opdrachtgever dan wel voor de werknemer ontstaat.
 4. In geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving een aanpassing van de dienstverlening tot gevolg zullen hebben, dan zullen partijen de overeenkomst in goed onderling overleg dientengevolge (zo nodig met terugwerkende kracht tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden) wijzigen. In een dergelijke situatie is Nu Van Werk Naar Werk BV gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

D. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste wijze aanleveren aan Nu Van Werk Naar Werk BV van de gegevens die Nu Van Werk Naar Werk BV nodig heeft om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.
 2. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, dan wel de instructies niet zijn opgevolgd of de noodzakelijke medewerking van (medewerkers van) opdrachtgever niet wordt verleend, treden partijen in overleg. Nadat is gebleken dat dit niet tot resultaat heeft geleid, heeft Nu Van Werk Naar Werk BV het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke informatieverstrekking aan werknemers, alsmede voor het opleggen van alle noodzakelijke verplichtingen aan werknemers.
 4. De opdrachtgever verleent Nu Van Werk Naar Werk BV toegang tot zijn onderneming en stelt Nu Van Werk Naar Werk BV in staat een goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de arbeidsomstandigheden door inspectie en onderzoek ter plaatse, en door het voeren van gesprekken met werknemers.

E. Tarieven en betaling

 1. Nu Van Werk Naar Werk BV zal voor de door haar te verrichten werkzaamheden aan opdrachtgever de tarieven in rekening brengen conform het door Nu Van Werk Naar Werk BV vast te stellen tarievenoverzicht, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere prijsafspraak is vastgelegd. Nu Van Werk Naar Werk BV behoudt zich het recht voor het tarievenoverzicht eenzijdig te wijzigen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en op een door Nu Van Werk Naar Werk BV aan te geven rekeningnummer, tenzij anders wordt overeengekomen c.q. anders op de factuur vermeld staat. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de Versie 2.1 d.d. 6-2-2017 wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand te gelden heeft als een hele maand.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim verkeert 10% van het onbetaald gelaten bedrag verschuldigd aan buitengerechtelijke kosten, zulks met een minimum van € 40,–.
 4. Alle kosten ter verdere verkrijging van voldoening in rechte komen volledig, derhalve inclusief kosten van advocaat of gemachtigde, voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien (volledige) betaling achterwege blijft, is Nu Van Werk Naar Werk BV eventuele nog lopende opdrachten op te schorten dan wel een overeenkomst op te zeggen. Opschorting van de overeengekomen diensten laat de verplichting voor de opdrachtgever de openstaande facturen te voldoen onverlet.
 6. Klachten over in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum, schriftelijk door de opdrachtgever te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn met de in rekening gebrachte bedragen. Reclames geven geen recht op verrekening, of op opschorting van de betaling.
 7. In het geval van faillissement of als er surseance van betaling van de opdrachtgever wordt aangevraagd, dan wel dat er ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, zijn de vorderingen van Nu Van Werk Naar Werk BV onmiddellijk opeisbaar.
 8. Wanneer Nu Van Werk Naar Werk BV tijdens de duur van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangt omtrent onvoldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan heeft Nu Van Werk Naar Werk BV het recht de opdracht terug te geven, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling voor reeds verrichte werkzaamheden. Dit tenzij de opdrachtgever zorg draagt voor vooruitbetaling.
 9. Nu Van Werk Naar Werk BV is gerechtigd diensten vooraf in rekening te brengen en de uitvoer daarvan uit te stellen totdat opdrachtgever de factuur volledig heeft voldaan.
 10. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Nu Van Werk Naar Werk BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Nu Van Werk Naar Werk BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 11. Indien door omstandigheden toerekenbaar aan opdrachtgever geplande werkzaamheden niet door Nu Van Werk Naar Werk BV kunnen worden verricht, is opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en daaraan verbonden kosten aan Nu Van Werk Naar Werk BV verschuldigd. De overeengekomen vergoeding is evenwel niet verschuldigd bij schriftelijke en incidentele annulering van: a) cursussen en trainingen tot twee maanden voor aanvang (opdrachtgever heeft voorts binnen zijn organisatie het recht van substitutie); b) projecten tot twee maanden voor aanvang; c) individuele werknemer georiënteerde opdrachten tot vijf dagen voor aanvang;
 12. De overeengekomen diensten worden tegen een vaste prijs of op uur basis aan opdrachtgever gefactureerd. In geval van opdrachten begroot tot € 4150,– (ex BTW) wordt het bedrag vooraf in rekening gebracht. In geval van opdrachten vanaf € 500,– is opdrachtgever 50% van de vaste prijs bij opdracht bij vooruitbetaling verschuldigd en 50% en 50 % bij aanvang van het traject .
 13. Door Nu Van Werk Naar Werk BV aangeboden en overeengekomen van tijd tot tijd vastgestelde tarieven en kosten luiden steeds in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de dienstverlening, worden opgelegd.

F. Aansprakelijkheid

 1. Nu Van Werk Naar Werk BV zal alle met haar overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten met inachtneming van de specifieke deskundigheid, die van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden. Ondanks wederzijdse inspanning van partijen kan Nu Van Werk Naar Werk BV echter nooit garanderen Versie 1.1 d.d. 01-12-2017 dat een door de opdrachtgever gewenst en/of door nu van werk naar werk BV verwacht resultaat bereikt zal worden. Nu Van Werk Naar Werk BV is daarvoor dan ook niet aansprakelijk.
 2. Nu Van Werk Naar Werk BV sluit aansprakelijkheid van elke vorm van schade veroorzaakt door of op advies van ingeschakelde derden volledig uit.
 3. Nu Van Werk Naar Werk BV is niet aansprakelijk voor opgelegde sancties door derden (veelal uitvoeringsinstellingen), zoals een loondoorbetalingsverplichting in het derde ziektejaar, re-integratiekosten, (gevolgen van) afwijzing/toewijzing WIA, etc.
 4. Nu Van Werk Naar Werk BV sluit aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, loondoorbetaling bij ziekte, verlies van gegevens of premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen uit.
 5. De aansprakelijkheid van Nu Van Werk Naar Werk BV voor directe schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of wegens onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever, voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Nu Van Werk Naar Werk BV beperkt tot een bedrag van € 500,– inclusief BTW.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nu Van Werk Naar Werk BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Nu Van Werk Naar Werk BV toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden om schade beperkend te handelen.
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Nu Van Werk Naar Werk BV aansprakelijk mocht zijn.
 9. Nu Van Werk Naar Werk BV is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) het gevolg is van het niet (juist, tijdig of volledig) nakomen door de opdrachtgever van verplichtingen rustend op de opdrachtgever op grond van een overeenkomst en als opgenomen in de werkafspraken, op grond van deze algemene voorwaarden of op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Onder deze verplichtingen vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, het op juist wijze verstrekken van alle relevante informatie aan Nu Van Werk Naar Werk BV en het naleven van door Nu Van Werk Naar Werk BV gestelde, dan wel wettelijke termijnen.
 10. In geval van mondelinge/telefonische communicatie tussen partijen is Nu Van Werk Naar Werk BV niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of uit onjuist overgekomen informatie.
 11. Nu Van Werk Naar Werk BV is niet aansprakelijk voor schade die (mede) veroorzaakt is door het niet (juist, tijdig of volledig) opvolgen van instructies en adviezen van Nu Van Werk Naar Werk BV of van derden door de opdrachtgever.
 12. Nu van werk naar werk BV maakt gebruik van zelfstandig werkende professionals. Nu Van Werk Naar Werk BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ingeschakelde derden, noch wanneer deze zijn ingeschakeld door Nu Van Werk Naar Werk BV, noch wanneer deze door opdrachtgever zelf zijn ingeschakeld, noch wanneer deze door anderen zijn ingeschakeld. Ook niet wanneer de dienstverlening van de derde in rekening is gebracht bij Opdrachtgever door Nu Van Werk Naar Werk BV.

G. Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen.
 2. Partijen zullen alle informatie, knowhow, (patiënt-)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.
 3. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaar makende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
 4. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken.
 5. Opdrachtgever geeft toestemming aan Nu Van Werk Naar Werk BV om via e-mail met hem en derden te communiceren. Opdrachtgever is zich bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 6. Indien medische gegevens dienen te worden overgedragen, dan is hieraan voorafgaand persoonlijke en schriftelijke toestemming van de betrokken werknemer vereist. Nu Van Werk Naar Werk BV is gerechtigd aan de opdrachtgever de hiermee verband houdende kosten in rekening te brengen. Na de overdracht van de dossiers vervalt iedere aansprakelijkheid van Nu Van Werk Naar Werk BV ter zake. Nu Van Werk Naar Werk BV is niet aansprakelijk voor schending van de privacygegevens na overdracht van de medische gegevens aan derden. Nu Van Werk Naar Werk BV is gerechtigd pas aan overdracht van dossiers mee te weken, nadat alle door de opdrachtgever aan Nu Van Werk Naar Werk BV verschuldigde bedragen, inclusief de kosten die verband houden met de overdracht, zijn voldaan.
 7. Nu Van Werk Naar Werk BV zal de opdrachtgever niet mededelen welke werknemers gebruik hebben gemaakt van een arbeidsomstandigheden spreekuur of zich hebben onderworpen aan een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, noch mededelingen doen dienaangaande die herleidbaar zouden kunnen zijn tot individuele werknemers. Nu Van Werk Naar Werk BV zal slechts in algemene zin de aard van de problemen, die in dit spreekuur aan de orde of uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, met de opdrachtgever bespreken. Nu Van Werk Naar Werk BV staat hierbij in voor de volledige anonimiteit van de betrokken individuele werknemer(s).
 8. In geval van een aanstellingskeuring bepaalt de te onderzoeken persoon of hij de uitslag van de keuring (als eerste) wenst te vernemen en of er mededelingen aan de opdrachtgever mogen worden gedaan met betrekking tot de uitslag van de keuring. De opdrachtgever is Nu Van Werk Naar Werk BV de kosten van de aanstellingskeuring verschuldigd, ongeacht of de opdrachtgever de uitslag van de keuring al dan niet verneemt.

H. Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Nu Van Werk Naar Werk BV tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander een gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging(en) zijdens Nu Van Werk Naar Werk BV.
 2. Indien opdrachtgever aan Nu Van Werk Naar Werk BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of
 3. software vrij zijn van virussen en defecten.

I. Overmacht

 1. Indien een van de partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen gaan voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 2. Nu Van Werk Naar Werk BV is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Alle omstandigheden die de naleving van een overeenkomst belemmeren en die in redelijkheid niet voor risico van Nu Van Werk Naar Werk BV behoren te komen, worden beschouwd als niet-toerekenbare tekortkoming en leveren overmacht op.
 3. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Omstandigheden waardoor partijen zich op overmacht kunnen beroepen, doen zich onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor in geval van oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen of dreigingen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, (algehele) werkstaking, bedrijfsbezetting, vervoerstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van goederen en/of diensten, computer of elektronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand, het verloren gaan van gegevens, stroomuitval, bedrijfsongeval, epidemieën ten gevolge waarvan de uitvoering van een overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nu Van Werk Naar Werk BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nu Van Werk Naar Werk BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Nu Van Werk Naar Werk BV worden daaronder begrepen.
 5. Nu Van Werk Naar Werk BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt Nu Van Werk Naar Werk BV haar verplichtingen had moeten nakomen.
 6. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.
 7. Voor zover Nu Van Werk Naar Werk BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nu Van Werk Naar Werk BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

J. Geschillen

 1. Nu Van Werk Naar Werk BV voert de opdrachten naar beste vermogen uit. Klachten over de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Nu Van Werk Naar Werk BV. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nu Van Werk Naar Werk BV in staat is adequaat te reageren.
 2. Als een klacht gegrond is, dan dient de opdrachtgever Nu Van Werk Naar Werk BV in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en de Nu Van Werk Naar Werk BV , dan zullen partijen trachten dit geschil eerst door minnelijk overleg op te lossen.
 4. Komen partijen er niet uit dan wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijk professional (mediator/ advocaat) die bemiddelt tussen partijen.
 5. Op elke overeenkomst tussen Nu Van Werk Naar Werk BV en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing en heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.
 6. De rechter in de vestigingsplaats van Nu Van Werk Naar Werk BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Nu Van Werk Naar Werk BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Versie 1.1 01-12-2017

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvangt nieuws en achtergrondartikelen over ontwikkelingen op het gebied van arbeid, verzuimpreventie en re-integratie.